Innovare - Håkon Sjåstad Innovare - Håkon Sjåstad

.

Oppdatering av Firmapakken, verktøy og administrasjonsprogram

Bilde av Oppdatering av Firmapakken, verktøy og administrasjonsprogram 28.12.2022 : iUpdate er oppdatert med fanar og fleire program. No kan også småverktøy, tekniske program og systemverktøy lastast ned og oppdaterast frå dette programmet.
Samstundes er alle programma oppdatert i dag 28.12.2022.

iUpdate er oppdatert med faner og fleire program. No kan også småverktøy, tekniske program og systemverktøy lastast ned og oppdaterast frå dette programmet. Samstundes er alle programma oppdatert i dag 28.12.2022.
I Firmapakken er det større endringar i personallista. Det er lettare sortering, fleire grupper og lettare administrasjon for mange tilsette og større mengder med innleigt personell. Tilknyting til løn, eksportering av lønsdata er enklare. Tilgangkontrollen for mange tilsette er gjort sikrare. Det er no støtte for dobbel autentisering i pålogginga.

Teikningslista er forbetra for kontroll, revidering og godkjenning av teikningar. Det er no berre eit enkelt klikk for å publisere teikninga til ordre.

Menyane for tilgangkontroll til dokument er sterkt forbetra slik at det er lett å endre tilgang til store mengder dokument. Firmapakken er no (etter vår oppfatning) det beste systemet for sikker lagring og deling av dokument på marknaden.

I ordrelista er det betre grafisk vising av framdrift og tidsforbruk. Det er knytta til planlegging i ordre som er utbedra i knytningane til resursar (personar og utstyr). Det er nokre nye rapporter/utskrifter i ordrelista. Det er gjort endringar i ordre for å gjere stemplingsprogrammet til ordre meir fleksibel. Det er no mogeleg å stemple inn på standardjobbar i ordrestemplingsprogrammet (Ordre.exe).

Firmapakken 11, eit sikkert val -- Her møter kryptovirus motstand

Bilde av Firmapakken 11, eit sikkert val -- <i>Her møter kryptovirus motstand</i> 14.05.2022 : Firmapakken lagrar ikkje filar eller andre data lokalt på disken, og gjer det svært vanskeleg for kryptovirus eller andre virus å få tilgang. Det har synt seg å ha vore ein fordel for dei som har blitt råka av kryptovirus.

Det med å bruke gule meldingar internt gjer at det blir ein klar reduksjon i e-post mellom til tilsette i bedriftene, noko som og gjer kommunikasjonen sikrare samstundes som lenker i meldinga gjer tilgang på filer og data mykje enklare.

Firmapakken 11 har no vore i bruk nokre månader i fleire bedrifter og tilbakemeldinga er at dette er ei klar forbetring av Firmapakken. Den gjer brukarane meir produktive, betrar internkommunikasjonen og gjer data tryggare utan at tilgangen på data blir dårlegare enn i dei forrige versjonane. Tvert i mot er det no lettare å bruke, formidle og dele data.

I versjon 11.13 kom ei forenkling til å sette tilgang på alle data, til dømes tilbod, ordre, prosjekt, dokument, jobbar, avvik, resursar, møte og prosjekteringsdata.


Prisauke på Innovare produkt

01.05.2022 : I samanheng med at andre programvareleverandørar har auka prisane på programvare og tenester som er knytt til utvikling av programvare må vi og auke prisane for å dekke desse kostnadane. Difor har vi frå 1. mai 2022 auka prisane på lisensar på nett. Auka er omlag 20%.

Vi reknar med prisauka blir den einaste i år, men med den spanande økonomiske situasjonen som er i verda i dag veit vi ikkje kva endringar våre leverandørar gjer på programvare og tenester. Sjølve skytenestane til Innovare er i Norge (nordvestlandet) og har ikkje blitt påverka av auka prisar. Dette vil ikkje endre seg i år, med mindre vi får ei kraftig auke i maskinvare eller straumprisar.

Ny oppdatering av Firmapakken 10

Bilde av Ny oppdatering av Firmapakken 10 18.08.2021 : Firmapakken er oppdatert til versjon 10.33. Nytt i denne versjonen er risikovurdering av tilbod, ordre og innkjøp. Nytt er og tilknyting av kostnadsstad (costcenter) til tilbod, ordre, innkjøp og faktura. Det er og gjort feilrettingar av mindre feil.

Det er og ei større oppdatering av røyrstrekklista med utvida godkjenning av røyrstrekk og fleire standarddelar til røyrstrekket. Det er no fargekode på røyrstrekka i lista som gjev ei betre oversikt over type røyr.
Det er no dokumentkontroll i teikningsliste slik som på dokument. Sortering og filter i teikningslista er blitt betre og enklare.

Den engelske versjonen av Firmapakken er no meir ferdig, men det står igjen omsetting i ein del modular. Vi har no som mål å få den ferdig i løpet av 2021.

Oppdatering og nedlasting av program frå Innovare er no enklare med Innovare Programoppdatering (iupdate.exe). Dette er tilgjengeleg for 32 og 64 bits operativsystem.

Firmapakken has been updated to version 10.33. New in this version is the risk assessment of offers, orders and purchases. New is also connection of cost center to offers, orders, purchases and invoices. Bug fixes have been made for minor errors.

There is also a major update of the pipeline list, with extended approval of pipelines and more standard parts for the pipeline. There is now a color code on the pipe section in the list which gives a better overview of the type of pipe.
There is now document control in the drawing list as in the document list. Sorting and filtering in the drawing list has become better and easier.

The English version of the Company Package is now more complete, but there is still some transelations left in some modules. We now aim to have it completed during 2021.

Updating and downloading programs from Innovare is now easier with Innovare Program Update (iupdate.exe) . This is available for 32 and 64 bits operating systems.

Firmapakken på engelsk kjem snart! - Firmapakken in English is coming soon!

Bilde av Firmapakken på engelsk kjem snart! - Firmapakken in English is coming soon! 28.12.2020 : Vi er no i gang med å oppdatere Firmakpakken til engelsk. Vi har eit mål at den skal oversett i løpet av fyrste halvår 2021. Den er no tilgjengeleg for nedlasting men berre tilbod og dukument som no er oversett. Samstundes med oversettinga er det ein del nye funksjonar i tilbod og dokument. I dokument er det no mogeleg å sette dokument som hovuddokument og knyte andre dokument til hovuddokumentet.

We are now in the process of updating Firmapakken to English. Our goal is to complete the English version during the first half of 2021. It is now available for download but only the Offer and Document module has been transelated. Simultaneously with the translation, there are a number of new functions in the Offer and Document module. In a document, it is now possible to set a document as the main document and link other documents to the main document.

Oppdatering av Firmapakken 10.17

Bilde av Oppdatering av Firmapakken 10.17 27.10.2019 : Den nye versjonen av Firmapakken har fått ein rekke med nye funksjonar. Ordre, tilbod og innkjøp er no oppdatert med blandt anna meldingar med tilknytning til dokument og anna som gjer det enklare å sende varsel ved endringar og informasjon. Dette reduserer kraftig behovet for intern e-post.
Vis berre overskrifta.

 • Fiks utskrift av faktura med KALK.
 • Loggvindu og logging av SQL-aktivitet for feilsøking i programmet
 • Merking med farge på posteringslinjer i rekneskap
 • Søk på varelinjer i ordre, tilbod, innkøp og faktura
 • Tekstfelt for merknad i varelinje (valg om den skal skrivast ut)
 • Hovudordre og underordre med lenker frå vare i underordre opp til hovudordre
 • Varer i vareregister kan gjerast ugyldige, eller eni kan få spørsmaål og å bruke ei erstatningsvare
 • Prosjekt kan gjerast private og enklare tilgangskontroll på dokumenter til prosjekt
 • Ny forbetra sikkerhetskopiering i Firmapakken.
 • Enkeltlinjer i ordre, tilbod, innkjøp og faktura kan velgast om dei vil skrivast ut
 • Utskrifter og betre sortering i Avvik.
 • Utvida statusrapport på timar i timeregistrering som tek med opparbeida timar.
 • Reisetid i timeregistrering.
 • Ny sortering av HMS, AMU, mal og vernedokument i dokumenter.
 • Utskrift i tilbodsliste med val av dato, statur etc.
 • Ny utskrift i ordre, retting på utskrifter i ordre.
 • Fleire alternativ i val av tidsperiode.
 • Meldinger i Firmapakken.
 • Ny utskrift i personal med sortering på avdelingar.
 • Røyrstrekklista er utvida med felt for rom og etasjer

Meldingar

Bilde av Meldingar 15.09.2019 :


Meldingar i Firmapakken er kun for internt bruk. Meldingane blir lagra i databasen til Firmapakken, og er søkbare. Dei kan knytast til det meste slik som til dømes dokument, ordre, produkt, firma og teikningar. Meldingane kan brukast som dokumentasjon til dømes på teikningar slik at ein kan få dokumentert ein dialog om teikninga. Meldingslista til teikninger er på ei fane i eigenskapane på teikninga. Meldingar reduserer bruken av e-post og har direkte lenke til filer i Firmapakken. Dette gjer at det går raskare og enklare å dele informasjon.
les meir..

Oppdatering Firmapakken 10.9

Bilde av Oppdatering Firmapakken 10.9 30.09.2018 : Firmapakken er oppdatert til versjon 10.9
Valg av fleire dokument samtidig, og betre filter i dokumenter. Betre statistikk på avvik.

les meir..

Firmapakken og tilhøyrande program i ny versjon (versjon 10.8)

Bilde av Firmapakken og tilhøyrande program i ny versjon (versjon 10.8) 16.07.2018 : Dei meste av programma til Innovare er no oppdatert til verjon 10.8. Alle programma frå Innovare som brukar MySQL, støttar no MySQL 8.0 og MariaDB 10.2.

les meir..

Oppdatering av Firmapakken. Ny versjon 10.7

Bilde av Oppdatering av Firmapakken. Ny versjon 10.7 06.05.2018 : Ny versjon er tilgjengeleg for nedlasting. Fleire andre program som samspelar med Firmapekken er no oppdatert. Nokre småfeil i timeregistrering og dokument er fiksa. Nokre mindre funksjoner er lagt til.
les meir..

Oppdatering av Firmapakken. Ny versjon 10.6

Bilde av Oppdatering av Firmapakken. Ny versjon 10.6 01.04.2018 : Ny versjon er nå tilgjengelig for nedlasting. Denne gangen er nye funksjoner for FDV og dokumentasjon av produkter. Der er og noen få rettinger i kassemodulen.
les meir..

Oppdatering av Firmapakken. Ny versjon 10.5

Bilde av Oppdatering av Firmapakken. Ny versjon 10.5 11.03.2018 : Ny versjon er nå tilgjengelig for nedlasting. Denne gangen er det forbedringer og noen små feilfikser i utskrifter. Ny utskrift av samlepakkseddel for samme kolli på flere ordrer. Der er nå også utvidet tilgangskontroll på faktura og møter.
les meir..

Oppdatering av Firmapakken. Ny versjon 10.4

Bilde av Oppdatering av Firmapakken. Ny versjon 10.4 15.01.2018 : Ny versjon er nå tilgjengelig for nedlasting. Denne gangen er det en del feilfikser i timeregistrering og ordre. Det er nå automatisk "offline" pålogging dersom det ikke er tilkobling til internett.
les meir..

Ny oppdatering av Firmapakken, versjon 10.3

Bilde av Ny oppdatering av Firmapakken, versjon 10.3 30.11.2017 : Ny versjon er nå tilgjengelig for nedlasting. Det er nå multisystem også i ordre. Flere utskrifter.
Språkstøtten i dokumenter er utvidet.
En del feilfiks og småkorrigeringer i utskrifter. Sikrere kontroll med dokumenter.
les meir..

Ny oppdatering av Firmapakken, versjon 10.2

Bilde av Ny oppdatering av Firmapakken, versjon 10.2 17.09.2017 : Denne oppgraderingen inneholder noen nye utskrifter, og russisk språkvalg i dokumenter.
Det er og noen små feilkorrigeringer fra versjon 10.1.
les meir..

Ny oppdatering av Firmapakken 10.1

Bilde av Ny oppdatering av Firmapakken 10.1 16.07.2017 : Denne oppgraderingen inneholder blandt annet oppdateringer av utskrifter og små feilkorrigeringer fra versjon 10.0.
les meir..

Oppdatering Firmapakken 8.8

Bilde av Oppdatering Firmapakken 8.8 16.07.2017 : Det er lagt ut ein ny versjon av Firmapakken 8 i nedlasting.
I denne oppdateringa er det rett ikon på programmet (i forrige versjon blei programmet kompilert med ikonet for Firmapakken 10).
Det er ikkje planlagt vidare oppdateringar av versjon 8. Versjon 8 blir erstatta av versjon 10

Oppdatering av Plastrør

Bilde av Oppdatering av Plastrør 13.07.2017 : Plastrør 10 er lagt ut for opplasting.
Det er kun mindre korrigeringar i programmet.

Firmapakken 10 er nå offisielt lansert

Bilde av Firmapakken 10 er nå offisielt lansert 08.06.2017 : Firmapakken er nå i ny versjon med mange forbedringer, nye funksjoner og flere nye programmoduler.
Programmet har vært på testing i noen bedrifter i noen måneder, og er nå klar for lansering.
les meir..

Ny versjon av Firmapakken 8.12 (1561)

Bilde av Ny versjon av Firmapakken 8.12 (1561) 27.08.2016 : Nytt i denne versjonen er blant annet: Filter på varelinjer i tilbud/ordre/innkjøp på avsnitt, noe som gjør det enklere å jobbe med mange poster og underposter.
Pålogging med RFID-kort (byggkort o.l.), ny modul for arbeidstillatelse, oppgradert kassamodul med nye rapporter, oppgradert prosjektmodul og ISO 9001 tilpasninger.

I tillegg er det noen små feilrettinger i programmet og på utskrifter. Store kalkulasjoner er raskere og enklere å jobbe i.

Ny versjon av Firmapakken 8.05

Bilde av Ny versjon av Firmapakken 8.05 07.02.2016 : Nytt i denne versjonen er oppussing av grensesnittet, multifunksjonelle vinduer. Oversiktelig hovedskjerm/hovedmeny. Tre muligheter med pålogging, server/brukernavn/passord, epost/brukernavn eller RFID. Avvik, fravik og RUH. Tilpasset ISO 9001 system med enklere dokumenthåndtering. Dokumenter kan være opp til 2GB størrelse. Flere valg i kalkulasjon/til med kode/post -linjer, låsing av inn og utpriser. Henter inn varelinjer i ordre som ikke er ført tidligere. Eksport av varelister i CSV.

Firmakken 6.76 med ny funksjonalitet

Bilde av Firmakken 6.76 med ny funksjonalitet 25.01.2015 : Firmapakken er nå blitt veldig rask på store databaser, spesielt søk i dokumentdatabasen. De fleste søk er ferdige på under et sekund. I tillegg er lagring, sporing og sjekk av sertifikat på varer i innkjøp blitt kraftig forbedret. Det er hurtigknapper for lettere tilgang til produktinformasjon og FDV i fra hvert enkelt produkt. FDV kan genereres med få tastetrykk fra hver ordre. Nytt felt for kundereferanse på hver varelinje i tilbud, ordre, faktura og innkjøp. Det er lettere å finne og velge i utstyrslisten inn til ordre, innkjøp etc. Avvik er splittet i Avvik og RUH, men er listet i samme vindu.

Ny versjon av Firmapakken 6.73

Bilde av Ny versjon av Firmapakken 6.73 25.10.2014 : Firmapakken har nå blitt raskere på mobilt bredbånd. I ordrelisten er det valg på involverte. Utskrift av ekstralinje i ordre og pakkseddel. Det er ny utskriftsrutine og egen rute som viser valg på varelinjene. Det er nå QR-kode av lenker i dokumentlisten, og eget vindu for å lage QR-koder for lagring eller utskrift. Utstyrslisten er oppdatert med fargekoder og statusmerker. Firmapakken er nå blitt mye raskere på store mengder dokumenter og bilder.

Ny versjon av Firmapakken 6.65

Bilde av Ny versjon av Firmapakken 6.65 06.06.2014 : Nytt i denne versjonen er ny kalkulasjon i tilbud og ordre. Det er fargevalg på hver linje for enklere merking i kalkulasjon og ordregjennomgang, Det er nye felt på varelinjer: linjekode, pallenummer og varenummer til produsent. I utskrift av pakkseddel kan det velges utskrift på valgt palle. Vekt på varer kan oppdateres fra vareregisteret. Dokumenter kan slik som nyheter og WEB-objekter, merkes og sorteres på språk. Det er nå dra og slipp på bilder og dokument tilknyttet nyheter. I timeregistering og på kalender er det tilknytninger til bilder og dokument, manuelt eller dra og slipp. Firmapakken er optimalisert og blitt raskere mot SQL-server.

Resursplan i Firmapakken 6.51

Bilde av Resursplan i Firmapakken 6.51 06.12.2013 : No er det full resursstyring og planlegging i Firmapakken. Resursplan i fra ordre, prosjekt eller utstyr. I ordre er det nå mulighet til å lage enkle resursplaner for alle ordre, med tilknytninger til personal og utstyr. Innkjøp til ordrer kan enkelt tilknyttes planen. I prosjektplan kan ordrer og innkjøp tilknyttes prosjektet for full oversikt med planlagte leveringer og produksjonsordrer.

I alle planer er det utskrift og forhåndsvisning i alle format, med automatisk tilpasning til ark fra valgt dato.

Oppdatering av Firmapakken 6.44

Bilde av Oppdatering av Firmapakken 6.44 15.07.2013 : I denne versjonen er det kun mindre oppdateringer i grenesesnitt, som gjelder tilpasninger til touchskjerm. Mest nytt er det i dokumenthåndtering. Det skal være enda enklere å opprette og oppdatere dokumenter. Det er nå raskere søk i database på over 1GB. Utvalg av dokument er enklere, og kan enklere lagres på andre media.
les meir..

Plastsveis 8 og plastrør 6 til redusert pris.

Bilde av Plastsveis 8 og plastrør 6 til redusert pris. 11.05.2013 : Lisens for Plastrør 6 og Plastsveis 8 selges nå for kr 2952,-. Plastsveis er laget for PC og nettbrett. Programmet beregner sveiseparametere for plastrør. Den har tidsur med lydvarsel, sveiseprotokoll og redigering av liste med sveisemaskiner.
les meir..

Oppdatering av Firmapakken 6.35

Bilde av Oppdatering av Firmapakken 6.35 01.04.2013 : I denne versjonen er det er gjort en del i oppdatering av brukergrensesnittet. En del småfeil og mangler er rettet opp. Forhåndsvisning av utskrifter er blitt bedre. Den største og viktigste endringeren er muligheten for å dytte bestemte innstillinger på brukere og grupper med lokasjonstilpasninger. Dra og slipp av dokumenter inn i programmet er forbedret, programmet fyller ut flere tilknytninger avhengig av hvor i programmet du befinner deg.
les meir..

Oppdatering av Firmapakken 6.19

Bilde av Oppdatering av Firmapakken 6.19 01.01.2013 : Firmapakken er oppdatert med nytt brukergrensesnitt som passer like godt på en PC som på nettbrett. Programmet kan kjøres i fullskjerm eller i vindu som før. En ny modul for vareuttak på prosjekt er lagt til. Egen modul for sertifikater. Flere muligheter i timeregistrering og import av timer til ordre. Varetelling med håndterminal er oppdatert og mer fleksibel.

Butikksystem i Firmapakken 6.07

Bilde av Butikksystem i Firmapakken 6.07 26.08.2012 : En butikkmodul er nå lagt til i Firmapakken. Det er knyttet opp til varelager og varetransaksjoner. Egen kassemodul kan brukes som enkel kassaløsning med varegruppesalg. Enkelt oppsett og veldig enkelt å bruke. Tilpasset berøringsskjerm og strekkodeleser, men kan brukes med tastatur og mus. Eget oppsett for kvitteringsskriver. Håndterminaler for uttak på lager kan også brukes.

Oppdatering av Firmapakken 6

Bilde av Oppdatering av Firmapakken 6 03.06.2012 : Firmapakken 6 er kommet i ny versjon, 6.03. Det er en del feilretting, utbedringer og noen utvidelser. Det er en nå bedre og enklere tilgangkontroll for tabeller, noen nye hurtigkanpper for de oftest brukte menyvalg, og flere og bedre rapporter i timeregistrering. Det er nå eksport av kontakter til nettleseren Opera og Google Contacts. Det er dra og slipp av dokumenter i fra filbehandlere, med arkivering rett i databasen. Feil i rapporten for ordreregnskap med mange avsnitt er rettet. Enklere purrerutiner i fra faktura.

Firmapakken 6 tilgjengelig for nedlasting

Bilde av Firmapakken 6 tilgjengelig for nedlasting 10.02.2012 : Nå er Firmapakken 6 klar for nedlasting. Programvare for konvertering i fra Firmapakken 4, og SQL-script for å opprette database og tabeller ligger er nå klar på serveren. Kunder med oppdateringsavtale får gratis support med konvertering. Den nye Firmapakken bruker ikke lenger Flashfiler som databaseserver, nå bruker den MySQL. Firmapakken kan lastes ned og kjøres direkte uten installasjon. Programmet er nå grundig testet i Windows XP, Windows 7 og Wine. Firmapakken 6 er databasekompatibel med Firmapakken 5 for web.

Firmapakken 4 utgår til fordel for Firmapakken 6

Bilde av Firmapakken 4 utgår til fordel for Firmapakken 6 10.02.2012 : Det blir ikke lenger lagt til nye funksjoner i Firmapakken 4. Utviklingen videre skjer nå med Firmapakken 6. Support vil fortsette videre så lenge det er aktive supportavtaler. Nye supportavtaler kan likevel tegnes videre for de som vil fortsette å bruke denne versjonen.

Oppdatering av Firmapakken, Tools og Plastrør

Bilde av Oppdatering av Firmapakken, Tools og Plastrør 30.01.2011 : Firmapakken og Tools er oppdatert til versjon 4.98 build nr. 364. Alle programmer er oppdatert samtidig da en del oppdateringer er gjennomgående for alle programpakker. Nytt i denne oppdateringer er et nytt program: iTFM. iTFM er et program for det tverrfaglige merkesystemet til Statsbygg. Programmet inneholder hele merkesystemet. I Plastrør er TFM inkludert. Plastrør er nå i versjon 6.16 build 364. Det er en del endringer i brukergrensesnittet. Firma Skrivebord inneholder nå en ny modul for avvik og reklamasjoner. Rapporter for regnskap er oppdatert. Forbedret import av prisfiler fra Ahlsell i vareregisteret. Nye installasjonsprogrammer kan lastes ned for nye brukere. Eksisterende brukere kan oppdatere direkte fra programmet. Programmene er testet i Microsoft Windows XP, Microsoft Windows 7 og Fedora 14 (med Wine).

Oppdatering av Firmapakken, Tools og Plastrør

Bilde av Oppdatering av Firmapakken, Tools og Plastrør 15.11.2010 : Firmapakken og Tools er oppdatert til versjon 4.97 build nr. 328. Plastrør er nå i versjon 6.15. Alle programmer er oppdatert samtidig da en del oppdateringer er gjennomgående for alle programpakker. Støtten for Sunbird som epostprogram er forbedret og fungerer nå feilfritt i alle program. Nytt i denne oppdateringer for programpakken Tools er et nytt program: Loggviser. Loggviser er et program for å behandle programlogger og støtter lokale loggfiler og henter loggfiler direkte fra server. I Plastrør er tegnefunksjonen for rørskjema blitt oppdatert. Hjelpefunksjonen er blitt kraftig oppdatert. Utskrifter av rapporter og rørskjema er blitt forbedret. Nye installasjonsprogrammer kan lastes ned for nye brukere. Eksisterende brukere kan oppdatere direkte fra programmet. Programmene er testet i Microsoft Windows XP, Microsoft Windows 7 og Fedora 13 (med Wine).

Oppdatering av Firmapakken og Tools

Bilde av Oppdatering av Firmapakken og Tools 03.10.2010 : Firmapakken og Tools er nå oppdatert til versjon 4.97 build 297. Nye installasjonsfiler er tilgjengelige på siden for nedlasting. Enkeltfiler kan oppdateres direkte i fra de enkelte program. Pakkede filer og komplette installasjoner ligger på nedlastingsiden. De største oppdateringene er i programmet Firma Skrivebord. Her er det lagt inn kontoplan, posteringsliste og regnskap, som tidligere var i et seperat program. Firmaregisteret har fått litt friskere og bedre visning.

Ny versjon av Plastrør

Bilde av Ny versjon av Plastrør 29.06.2010 : Den nye versjonen 6.12 inneholder flere nyheter: Omregninger for vannmengder, import og redigering av flensedata i den innebygde XML-editoren. Det er og kommet til flere og mer detaljerte rapporter for mekanisk og hydraulisk beregning. En enkel sikkerhetskopimodul er tilgjengelig i fra filmenyen. Det er også kommet til lagring av flere valg i rapporter. Det er nå mulighet til å lagre sveiseprotokolldata i databasen. Databasen (Hexpoint) er oppdatert, og er nå enda hurtigere.

Oppdatering av Plastrør

Bilde av Oppdatering av Plastrør 28.02.2010 : Plastrør er nå oppdatert til versjon 6.03. Det meste av endringer og oppdateringer er i rapporter. Datafil for materialer er oppdatert med nye materialer. Utskrift av materialdata kan nå velges i rapporter. En del ″bugs″ er tatt vekk i tegnemodulen. Rørdata kan nå sendes direkte på epost i fra programmet. En kalkulasjon for byggelengder på bend er lagt til i objektboksen.

Oppdatering av Firmapakken og Tools

Bilde av Oppdatering av Firmapakken og Tools 08.02.2010 : Firmapakken og Tools er nå oppdatert til versjon 4.92 build 196. Nye installasjonsprogrammer ligger på sidene for nedlasting. Alle programmer er også enkeltvis oppdatert og kan lastes ned via oppdateringer i det enkelte program. Pakkede filer (*.zip) er ikke ennå oppdatert. Den viktigste oppdateringer i denne versjonen er oppdateringsprogrammet oppdater.exe. Dette programmet kan lastes ned seperat i fra oppdateringssiden.

Oppdatering av Plastrør 6.

Bilde av Oppdatering av Plastrør 6. 01.02.2010 : Siste versjon av Plastrør 6.02 er lagt ut på våre nettsider. Nytt i denne oppdateringen er nye rapporter, og forenklede rapporter for klipp og lim inn i andre applikasjoner. En del småfeil er også korrigert. På hydraulisk dimensjonering er det lagt til flere visninger for variabler som blir brukt i beregninger. Det er nå helt gjennomført endringen i fra liter pr. minutt, til liter pr sekund som standard visning i programmet og i rapporter. Dokumenttilknytninger til rørobjekt er lettere tilgjengelig i menyer og på knapperader.
les meir..

Den grønne katten er tilbake i rampelyset

Bilde av Den grønne katten er tilbake i rampelyset 02.01.2010 : Det personelige selskapet Innovare - Håkon Sjåstad har tatt over nettsidene til Innovare IKT AS fra 02.01.2010. Fokus blir nå igjen; programmering og utvikling av nytteverktøy for bedrifter og privatpersoner. Alle programmer for Windows, DOS og Linux er tilbake hos oss, untatt Firmapakken 5 for web som Innovare IKT AS utvikler og supporterer. Samtidig tar vi også over driftingen av epostserveren til sjaastad.no og nettsiden www.sjaastad.no.

Firmapakken 5 i betatest

Bilde av Firmapakken 5 i betatest 18.03.2008 : Firmapakken 5 er nå i betatest internt hos oss i Innovare og hos en av våre kunder. Den nye Firmapakken er utviklet i LAMP, er HTML-basert, og fungerer i alle nye nettlesere. Nytt i Firmapakken 5 er prosjektkalender, resurskalender og integrering i mellom Firmapakken og hjemmesiden. En vedlikeholdsplan for utstyrmodulen er også under utvikling. Den nye Firmapakken kan en nå se deler av på vår nye hjemmeside. Parallelt med utviklingsarbeidet av Firmapakken 5 foregår også utvikling av Firmapakken for mobiltelefon og PDA. Den nye Firmapakken 5 bruker MySQL som databasemotor. Konverteringsverktøy fra Flashfiler-databaser er tilgjengelig i de siste versjonene av Firmapakken 4.

Oppdatering av Firmapakken og Innovare Tools

Bilde av Oppdatering av Firmapakken og Innovare Tools 10.06.2007 : Firmapakken er oppdatert til versjon 4.90-160. Denne oppdateringen gir bedre støtte til større filsystem (over 500GB) og lengre filnavn (opp til 4095 tegn). Dette er den siste større oppdatering av Firmapakken for Windows før versjon 5 kommer til høsten.
les meir..

Oppdatering av Firmapakken og Innovare Tools

Bilde av Oppdatering av Firmapakken og Innovare Tools 22.03.2007 : Firmapakken er oppdatert til versjon 4.84-163. Alle programmer er nå oppdatert for å virke sammen med Microsoft Windows Vista. Endringene gjelder i hovedsak endring av standardplasseringer til konfigurasjonsfiler. Endringene vil ikke påvirke eksisternde oppsett. Det er i skrivende stund ikke noen kjente problemer med programvare fra Innovare som kjører på Vista. Alle programmer i Firmapakken 4, samt alle programmer i Innovare Tools er oppdatert og ligger klar på serveren for nedlasting.

Oppdatering Firma skrivebord 4.82

Bilde av Oppdatering Firma skrivebord 4.82 06.01.2007 : Firma skrivebord er oppdatert til versjon 4.82. Oppdateringen gjelder endringer av utskrifter og rapporter, samt endring i redigering av ansatte. Oppdatering er utlagt på nedlastningserveren.
les meir..

Oppdatering Innovare Tools versjon 4.81

Bilde av Oppdatering Innovare Tools versjon 4.81 19.11.2006 : Innovare Tools er nå oppdatert til versjon 4.81.152(3.32) og ligger klar for nedlasting som komplett innstallasjon, på nedlastningsområde.
Nytt i denne versjon er en generell fordring i logging i programmer, og mulighet for utvidet logging for all trafikk over SMTP. Programmet iNetAlarm har fått en del nye funksjoner.

Oppdatering av Innovare Reklamasjon

Bilde av Oppdatering av Innovare Reklamasjon 12.10.2006 : Reklamasjon er oppdatert til versjon 4.75-145. Nytt i denne versjon er bedre søk i reklamsjonsprogrammet. Oppdatering er utlagt på nedlastningserveren.

Oppdatering av programmer.

Bilde av Oppdatering av programmer. 10.05.2006 : Firmapakken er oppdatert til versjon 4.73-141. Nytt i denne versjon er bedre søk i reklamsjonsprogrammet, egen utskrift for prisforespørsel i innkjøp og noen andre små forbedringer. Oppdateringer er utlagt på nedlastningserveren, foreløbig kun tilgjengelig som oppdateringer av hvert enkelt program. Det er også oppdateringer for programmene i Innovare Tools.

Oppdatering av Firmapakken

Bilde av Oppdatering av Firmapakken 12.02.2006 : Firmapakken er oppdatert til versjon 4.70-134. Alle filer for nedlasting fra server, installasjonspakker og zip-filer er oppdatert til denne versjonen. Også Innovare Tools og Hexserver er oppdatert. Oppdateringer er utlagt på nedlastningserveren og på reservenedlastningserver. Oppdatering av de enkelte program kan gjøres direkte fra Hjelpmenyen. Den nye kalkulatoren fra Innovare er inkludert i Firmapakken og Innovare Tools.

Ny kalkulator fra Innovare

Bilde av Ny kalkulator fra Innovare 09.02.2006 : Innovare lanserer egen kalkulator som en erstatning eller tillegg til Microsoft sin egen kalkulator. Innovares kalkulator har "papirstrimmel" og eget felt for snittberegning og moms. Kalkulatoren kan lastes ned fra nedlastningserveren.

Innovare tar i bruk Bugzilla

Bilde av Innovare tar i bruk Bugzilla 29.01.2006 : Som en del av kvalitetssikringen av programvare, tar Innovare nå i bruk Bugzilla som system for rapportering av feil (bugs). Dette vil gi brukere av programvare fra Innovare en bedre og enklere mulighet til å rapportere og følge opp feil og mangler. Innovare Bugzilla er operativ fra og med 30.01.2006 og dekker programvare og nettsider. Bugzilla er i bruk av mange store bedrifter over hele verden, Novell, NASA, Mozilla og Motorola er noen av de større bedriftene som bruker dette systemet.

Oppdatering Firma skrivebord

Bilde av Oppdatering Firma skrivebord 02.01.2006 : Oppdatering av Firmapakken til versjon 4.64-108. Det som er nytt i denne versjonen er eksport av prislister og lagerlister til regneark. Oppdateringer er på FTP-serveren. Bruk direkte oppdatering fra programmet for å oppdatere eller last ned manuelt. Programmene som er oppdatert er Firma Skrivebord og Vareuttak.

Oppdatering av Firmapakken og Innovare Tools

Bilde av Oppdatering av Firmapakken og Innovare Tools 22.12.2005 : Firmapakken er oppdatert til versjon 4.63.107. Dette er en oppdatering der alle filer og programmer, Firmapakken og Tools, samt installeringsprogrammer, er i samme versjon og lagt ut på nettet samtidig.
Oppdateringer er utlagt på nedlastningserveren.

Oppdatering Firmapakken 4.61

Bilde av Oppdatering Firmapakken 4.61 16.12.2005 : Firmapakken er oppdatert til versjon 4.61.103. Nytt i denne oppdateringen er et tillegg for brukere av Mail@Fax fra UMS AS. Støtten gjør det enklere å bruke Firmaregisteret til denne tjenesten. Oppdateringer er utlagt på nedlastningserveren
les meir..

Oppdatering Innovare Tools

Bilde av Oppdatering Innovare Tools 08.11.2005 : Innovare Tools er nå oppdatert til versjon 4.60-100(3.22) og ligger klar for nedlasting som komplett innstallasjon, på nedlastningsområde og på FTP-server som seperate programfiler.

Oppdatering Firmapakken 4.60

Bilde av Oppdatering Firmapakken 4.60 25.10.2005 : Firmapakken er nå oppdatert til versjon 4.60-099(3.22) og ligger klar for nedlasting som komplett innstallasjon, på nedlastningsområde og på FTP-server som seperate programfiler. Alle program kan oppdateres med Direkte oppdatering fra internett på hjelpmenyen (untatt oppdater.exe som må lastes ned seperat).
Nytt i denne oppdateringen er bedre støtte for flere samtidige brukere.

Nye innstallasjonsfiler for Firmapakken

Bilde av Nye innstallasjonsfiler for Firmapakken 03.10.2005 : Nye innstallasjonsfiler ( versjon 4.59-095) for Innovare Tools og Firmapakken er lagt ut på nedlastningssiden.
les meir..

Oppdatering Firmapakken 4.59

Bilde av Oppdatering Firmapakken 4.59 25.09.2005 : Firmapakken og Innovare Verktøy er nå oppdatert til versjon 4.59-092(3.21) og ligger klar for nedlasting som komplett innstallasjon, på nedlastningsområde og på FTP-server som seperate programfiler. Alle program kan oppdateres med Direkte oppdatering fra internett på hjelpmenyen (untatt oppdater.exe som må lastes ned seperat).
les meir..

Oppdatering av Hexserver og Netalarm

Bilde av Oppdatering av Hexserver og Netalarm 11.09.2005 : Hexserver og Netalarm er oppdatert til versjon 1.07. Nytt i Netalarm er forbedret eksport av XML, raskere tilkobling og fjerning av noen småfeil. I Hexserver er det fikset noen småfeil i valg av ny database. Oppdateringene er tilgjengelig fra vår FTP-server. Programmet kan oppdateres med Direkte oppdatering fra internett på hjelpmenyen.

Oppdatering av NetAlarm 1.06

bitmap/news/inetalarm2.png 22.08.2005 : NetAlarm er nå kommet i versjon 1.06. Nytt i denne versjonen er blandt annet pingstatistikk og døgnovervåking med grafisk visning. Det er nå også mulig å eksportere data til XML. Det er tilgjengelig DTD for validering og CSS på våre nettsider. Oppdateringen er tilgjengelig fra vår FTP-server. Programmet kan oppdateres med Direkte oppdatering fra internett på hjelpmenyen.

Se mer

Oppdatering Firmapakken 4.58

Bilde av Oppdatering Firmapakken 4.58 11.08.2005 : Firmapakken og Innovare Verktøy er nå oppdatert til versjon 4.58-084(3.20) og ligger klar for nedlasting som komplett innstallasjon, på nedlastningsområde og på FTP-server som seperate programfiler. Alle program kan oppdateres med Direkte oppdatering fra internett på hjelpmenyen (untatt oppdater.exe som må lastes ned seperat).

Oppdatering Firmapakken 4.57

Bilde av Oppdatering Firmapakken 4.57 21.07.2005 : Firmapakken og Innovare Verktøy er nå oppdatert til versjon 4.57-077 og ligger klar for nedlasting som komplett innstallasjon, på nedlastningsområde og på FTP-server som seperate programfiler. Alle program kan oppdateres med Direkte oppdatering fra internett på hjelpmenyen (untatt oppdater.exe som må lastes ned seperat).

Oppdatering av Innovare Fylldisk

Bilde av Oppdatering av Innovare Fylldisk 12.06.2005 : Fylldisk er oppdatert til versjon 1.06. Nytt i denne versjonen er muligheten til å sette inn antall repitisjoner som Fylldisk skal skrive til disken. Dette gjør metoden sikrere da det blir vanskeligere å finne igjen slettet data. Som tidlegere kan Fylldisk brukes på alle disker, også de som er i bruk. Fylldisk sletter kun ledig diskplass og skriver ikke over filer. Fylldisk kan brukes på systemdisk under drift, uten å lukke noen programmer. Programmet kan oppdateres, lastes ned eller hentes direkte fra FTP-server.

Oppdatering Firmapakken 4.55

Bilde av Oppdatering Firmapakken 4.55 03.04.2005 : Firmapakken og Innovare Verktøy er nå oppdatert til versjon 4.55-062 og ligger klar for nedlasting som komplett innstallasjon, på nedlastningsområde og på FTP-server som seperate programfiler. Alle program kan oppdateres med Direkte oppdatering fra internett på hjelpmenyen (untatt oppdater.exe som må lastes ned seperat).
les meir..

Oppdatering av Reklamasjon

Bilde av Oppdatering av Reklamasjon 13.03.2005 : Oppdateringen er en feilfiks for sortert visning, små kosmetiske korrigeringer, samt en ny statusrapport for alle reklamasjoner. Programmet er lagt ut på FTP-server, og kan også oppdateres direkte fra hjelp-menyen i programmet.

Eksport til Microsoft SMS sender

27.02.2005 : Det er nå mulighet for eksport direkte til adresseboken i Microsoft SMS Sender. Alle kontakter fra firmaliste og kontaktregisteret blir eksportert. Import fra adresseboken er foreløbig ikke mulig. Oppdateringen for Firmaregisteret versjon 4.52 er tilgjengelig fra FTP-serveren eller ved bruk av automatisk oppdatering.

Reklamasjonsprogram oppdatert.

Bilde av Reklamasjonsprogram oppdatert. 31.01.2005 : Siste versjon er nå 4.28-037. Nytt i denne versjonen er utsending av status på epost til kunde, leverandør og reklamasjonsansvarlig. Programmet kan lastes ned på nedlastingsiden, på FTP-server eller oppdateres direkte i fra programmet.
les meir..

Oppdatering av Firmapakken

Bilde av Oppdatering av Firmapakken 16.01.2005 : Alle programmer i Firmapakken kan oppdateres seperat og ligger klar for nedlasting på FTP-server. Nytt i versjon 4.27 av Firmapakken er en ny programmodul for reklamasjon. For å bruke dette programmet må en datafil (reklamasjon.FF2) lastes ned og legges i dataområdet på server. For de som har lastet ned versjon 4.25 anbefales det å oppdatere til versjon 4.27.

Utvidet støtte for epostklienter i Firmapakken

Bilde av Utvidet støtte for epostklienter i Firmapakken 04.12.2004 : I tillegg til standard epostprogram kan det og velges et standard epostprogram i Firmapakken som ikke overstyres av operativsystemet. De epostklientene som det er støtte for er: Lotus Notes, Mozilla og Thunderbird. Andre epostklienter må det som tidligere velges som standard i operativsystemet.
Oppdateringen gjelder fra Firmapakken versjon 4.22. Oppdateringer ligger på ftpserver fra 05.12.2004 kl. 05:00.

Oppdatering Firmapakken 4.21

Bilde av Oppdatering Firmapakken 4.21 02.12.2004 : Firmapakken er oppdatert til versjon 4.21. Denne versjonen inneholder feilfikser for pålogging av flere brukere på en PC med kun en brukerkonto, og fjerning av feilmeldinger under førstegangs installasjon. Programmene er oppdatert på ftp-server.

Synk32 er oppdatert til versjon 2.50

Bilde av Synk32 er oppdatert til versjon 2.50 29.11.2004 : I Synk32 er det nå mulighet for å bruke profiler på oppsett. Dette gjør det enklere å lagre flere oppsett for synkronisering. Foreløbig er det en begrensning på 50 profiler på et enkelt oppsett. En kan nå avbryte programmet når synkronisering pågår, og få opp dialogboken med innstillinger. Slik kan du fjerne autostart som hindrer tilgang til denne dialogboksen. Programet kan oppdateres fra menyen i programmet. For de som har installert Innovare Tools, velg Hjelp og Oppdater direkte fra internett. Andre kan laste ned en oppdatering fra ftp-serveren. Parametere fra kommandolinjen er uendret.

Oppdatering Firmapakken 4.13

Bilde av Oppdatering Firmapakken 4.13 27.10.2004 : Firmapakken er oppdatert til versjon 4.13. Nytt i versjon 4.13 er eksport av V-Card fra firmaregisteret. Det er også gjort en del feilrettinger i HTML rapporter i Firma Skrivebord.
les meir..

Firmapakken med støtte for LDIF

Bilde av Firmapakken med støtte for LDIF 07.10.2004 : Firmapakken fra og med versjon 4.12 støtter eksport av LDAP Data Interchange Format (LDIF). Firmaer og kontakter kan nå eksporteres for import i LDAP database. Også andre programmer eks. Mozilla støtter import av LDIF. Innovare tar sikte på å legge opp full støtte for LDIF i firmapakken. Alle programmer i Firmapakken er lagt ut på vår FTP server i dag.

Oppdatering IP internettverktøy

Bilde av Oppdatering IP internettverktøy 30.08.2004 : Oppdatering til versjon 1.22 er nå tilgjengelig for nedlasting. En del feilrettinger. Muligheter for å lagre egne lister over SMTP servere. Egen liste over FTP servere.

Oppdatering av IP internettverktøy

Bilde av Oppdatering av IP internettverktøy 11.08.2004 : Innovare IP internettverktøy er oppgradert til versjon 1.1. Nytt er intervall på ping, raskere portscan og ny pingscan med mulighet for å stille tidsavbrudd. Forbedring av logg på portscan. En liten endring i brukergrensesnittet gjør programmet mer lettbrukt.

Programmet kan oppdateres med Direkte internett oppdatering fra menyen i programmet (hvis programpakken Innovare Tools er installert), eller lastes ned fra nedlastningsiden.
les meir..

Innovare bildeviser er klar.

Bilde av Innovare bildeviser er klar. 08.08.2004 : Innovare bildeviser kan nå lastes ned fra våre sider. Dette programmet kan viser bildefiler og kjører lysbildefremvisning (viser alle bildefiler i en mappe med noen sekunders mellomrom). Redigering av bildet, rotasjon etc. er ikke mulig. Programmet er lite og enkelt og krever ingen installasjon. Programmet kan i likhet med de fleste program fra Innovare, oppdateres fra internett. Programmet er gratis og kan kopieres fritt.

Innovare IP internettverktøy lansert.

Bilde av Innovare IP internettverktøy lansert. 06.08.2004 : Dette er et verktøy for å søke etter åpne porter, sjekke relay på SMTP servere, testing av FTP, søke etter tjenester på nettet etc. Programmet er lagt ut for nedlasting på våre sider. Dette verktøyet er ikke en typisk portscanner, men ment som et verktøy for å finne og teste tjenester på nettet, samt å lete etter eks. skrivere i lokalnettet. Programmet er enkelt å bruke og er nå en del av Innovare Tools pakken. Programmet har ingen pakkesniffing. Til dette anbefaler vi å bruke programmet Ethereal eller tcpdump. Programmet er ikke testet i Wine.

Oppdatering Firmapakken 4.10

Bilde av Oppdatering Firmapakken 4.10 27.06.2004 : Alle programmer i Firmapakken og tilhørende verktøy med unntak av databaseserver er oppdatert og kan nå oppdateres direkte fra internett i programmet.
les meir..

Oppdatering Firma Skrivebord 4.09

Bilde av Oppdatering Firma Skrivebord 4.09 24.06.2004 : Diverse feilrettinger i ordreregistrering, filterknapp og rapporter i faktura. Oppdateringen kan lastes ned her.
les meir..

Oppdatering Firmapakken 4.08

Bilde av Oppdatering Firmapakken 4.08 20.06.2004 : Mindre endringer i Firmapakken. Oppdateringer i tilleggsverktøy. Forbedring av installasjon på server. Tilpasning til Wine.
les meir..

Oppdatering Sjekkpost

Bilde av Oppdatering Sjekkpost 02.01.2004 : Sjekkpost er oppdatert til versjon 1.1. Nytt i denne versjonen er mulighet til å fjerne epost før den blir lastet ned. En del feilrettinger fra versjon 1.0. Den nye versjonen ligget på siden for nedlasting.

Oppdatering Firmapakken 4.07

Bilde av Oppdatering Firmapakken 4.07 01.01.2004 : Mindre oppdateringer. Hovedsakelig underliggende endringer i programkode. Små feilrettinger. Oppsett kan nå lagres sentralt på konfigurasjonsserver (FTP).
les meir..

Utvidet konvertering i Firmapakken

Bilde av Utvidet konvertering i Firmapakken 17.11.2003 : Muligheter for å importere adresser fra Lotus Notes CSV filer er nå klart i Firmapakken 4.06. Import er mulig til kontaktlisten og til firmaregisteret.
Det er også mulighet til å eksportere adresser til Squirrelmail.

Ny oppdatering av Synk32

bitmap/news/synk32-64.png 31.08.2003 : Synk32 er Innovares program for synkronisering og kopiering av filer mapper eller hele disker. I denne versjonen, 2.40 er synk32 ikke lenger bare kommandobasert. Det er laget en ny dialogboks som gjøre det enklere å fylle ut alternativ for synkronisering. Dette gjør det enkelt også å bruke det som et avansert kopieringsverktøy, eksempelvis å hente ut alle tekstdokumenter fra en disk. Enklere og valgfri loggføring. Det er også et valg om å slå av datamaskinen eller synkronisering/kopiering er fullført. Oppdatering av programmet ligger på nedlasting.

Se mer

Oppdatering Fylldisk

Bilde av Oppdatering Fylldisk 25.07.2003 : Fylldisk er oppdatert til versjon 1.03. Endringer er desimal på prosent ferdig og mindre kosmetiske endringer. Hittil er det ikke innrapportert feil i programmet.

Testnett 3.0 kommer i sommer

bitmap/news/testnett-64.png 25.06.2003 : Nå kommer en ny versjon av Testnett. Den nye versjonen er forenklet i brukergrensesnittet, og har fått en ekstra monitor for grafisk fremstilling av testdata. En betaversjon ( se bilde over ) er nå ute på testing. Eksport av data til eksterne kilder kommer med i den nye versjonen.

Se mer

Ny nettbutikk

bitmap/news/gnome-money.png 10.06.2003 : Vi har åpnet vår nye nettbutikk. Her kan det bestilles programvare online. Bestilling kan sendes via epost, eller ved å legge direkte i ordre ( registrerte kunder ). Levering av program under 2MB i størrelse kan også leveres på epost i tillegg til CD.

Se mer

Oppdatering Firma Skrivebord

Bilde av Oppdatering Firma Skrivebord 06.05.2003 : Endring av listevisning i fakturaregister. Justering av utskrifter i fakturaliste, tillegg av flere felt. Dato og pris inkl mva. visning i fakturaregister, for lettere søking og sammenligning med kontoutskrifter fra bank.

Oppdatering Firmapakken 4.02

Bilde av Oppdatering Firmapakken 4.02 08.02.2003 : Små kosmetiske feil er rettet. Statisk linkede filer (frittstående program, trenger ikke bibliotekfiler) er lagt ut for nedlasting.
Se på siden for nedlasting.

Nye nettsider

Bilde av Nye nettsider 06.02.2003 : Nye farger og en ny meny er det som viser på sidene, men mer ligger bak. For å støtte de aller fleste nettlesere er nå sidene skrevet etter W3 (World Wide Web Consortium) sine standarder og anbefalinger.
Dette er også et ledd i utvikling av programvare tilpasset internett og XML som datautveksling.
les meir..

Oppdatering web sider, UTF-8

Bilde av Oppdatering web sider, UTF-8 01.12.2002 : Det kan forekomme små skrivefeil på sidene med ÆØÅ etter at vi går over fra ISO-8859-1 til UTF-8. Vi har forsøkt å skrive om alt til UTF-8, men det kan glippe noe igjennom. Vis gjør dette for å følge en mer internasjonal standard og bedre språkstøtte. De fleste nyere nettlesere er tilpasset dette.

Oppdatering Firmapakken 4.01

Bilde av Oppdatering Firmapakken 4.01 01.12.2002 : Diverse korrigeringer i vedlikehold system.

Oppdatering Hexpoint 1.32

Bilde av Oppdatering Hexpoint 1.32 17.04.2002 : Støtter nå Firmapakken 4 sin dokument, filstruktur og konfigurasjonsfiler for nettverksinstallasjoner. Nettverkspålogging til konfigurasjonsfiler.