Innovare - Håkon Sjåstad Innovare - Håkon Sjåstad

.

Oppdatering av Firmapakken, verktøy og administrasjonsprogram

Bilde av Oppdatering av Firmapakken, verktøy og administrasjonsprogram 28.12.2022 : iUpdate er oppdatert med fanar og fleire program. No kan også småverktøy, tekniske program og systemverktøy lastast ned og oppdaterast frå dette programmet.
Samstundes er alle programma oppdatert i dag 28.12.2022.

iUpdate er oppdatert med faner og fleire program. No kan også småverktøy, tekniske program og systemverktøy lastast ned og oppdaterast frå dette programmet. Samstundes er alle programma oppdatert i dag 28.12.2022.
I Firmapakken er det større endringar i personallista. Det er lettare sortering, fleire grupper og lettare administrasjon for mange tilsette og større mengder med innleigt personell. Tilknyting til løn, eksportering av lønsdata er enklare. Tilgangkontrollen for mange tilsette er gjort sikrare. Det er no støtte for dobbel autentisering i pålogginga.

Teikningslista er forbetra for kontroll, revidering og godkjenning av teikningar. Det er no berre eit enkelt klikk for å publisere teikninga til ordre.

Menyane for tilgangkontroll til dokument er sterkt forbetra slik at det er lett å endre tilgang til store mengder dokument. Firmapakken er no (etter vår oppfatning) det beste systemet for sikker lagring og deling av dokument på marknaden.

I ordrelista er det betre grafisk vising av framdrift og tidsforbruk. Det er knytta til planlegging i ordre som er utbedra i knytningane til resursar (personar og utstyr). Det er nokre nye rapporter/utskrifter i ordrelista. Det er gjort endringar i ordre for å gjere stemplingsprogrammet til ordre meir fleksibel. Det er no mogeleg å stemple inn på standardjobbar i ordrestemplingsprogrammet (Ordre.exe).

Firmapakken 11, eit sikkert val -- Her møter kryptovirus motstand

Bilde av Firmapakken 11, eit sikkert val -- <i>Her møter kryptovirus motstand</i> 14.05.2022 : Firmapakken lagrar ikkje filar eller andre data lokalt på disken, og gjer det svært vanskeleg for kryptovirus eller andre virus å få tilgang. Det har synt seg å ha vore ein fordel for dei som har blitt råka av kryptovirus.

Det med å bruke gule meldingar internt gjer at det blir ein klar reduksjon i e-post mellom til tilsette i bedriftene, noko som og gjer kommunikasjonen sikrare samstundes som lenker i meldinga gjer tilgang på filer og data mykje enklare.

Firmapakken 11 har no vore i bruk nokre månader i fleire bedrifter og tilbakemeldinga er at dette er ei klar forbetring av Firmapakken. Den gjer brukarane meir produktive, betrar internkommunikasjonen og gjer data tryggare utan at tilgangen på data blir dårlegare enn i dei forrige versjonane. Tvert i mot er det no lettare å bruke, formidle og dele data.

I versjon 11.13 kom ei forenkling til å sette tilgang på alle data, til dømes tilbod, ordre, prosjekt, dokument, jobbar, avvik, resursar, møte og prosjekteringsdata.


Prisauke på Innovare produkt

01.05.2022 : I samanheng med at andre programvareleverandørar har auka prisane på programvare og tenester som er knytt til utvikling av programvare må vi og auke prisane for å dekke desse kostnadane. Difor har vi frå 1. mai 2022 auka prisane på lisensar på nett. Auka er omlag 20%.

Vi reknar med prisauka blir den einaste i år, men med den spanande økonomiske situasjonen som er i verda i dag veit vi ikkje kva endringar våre leverandørar gjer på programvare og tenester. Sjølve skytenestane til Innovare er i Norge (nordvestlandet) og har ikkje blitt påverka av auka prisar. Dette vil ikkje endre seg i år, med mindre vi får ei kraftig auke i maskinvare eller straumprisar.

Ny oppdatering av Firmapakken 10

Bilde av Ny oppdatering av Firmapakken 10 18.08.2021 : Firmapakken er oppdatert til versjon 10.33. Nytt i denne versjonen er risikovurdering av tilbod, ordre og innkjøp. Nytt er og tilknyting av kostnadsstad (costcenter) til tilbod, ordre, innkjøp og faktura. Det er og gjort feilrettingar av mindre feil.

Det er og ei større oppdatering av røyrstrekklista med utvida godkjenning av røyrstrekk og fleire standarddelar til røyrstrekket. Det er no fargekode på røyrstrekka i lista som gjev ei betre oversikt over type røyr.
Det er no dokumentkontroll i teikningsliste slik som på dokument. Sortering og filter i teikningslista er blitt betre og enklare.

Den engelske versjonen av Firmapakken er no meir ferdig, men det står igjen omsetting i ein del modular. Vi har no som mål å få den ferdig i løpet av 2021.

Oppdatering og nedlasting av program frå Innovare er no enklare med Innovare Programoppdatering (iupdate.exe). Dette er tilgjengeleg for 32 og 64 bits operativsystem.

Firmapakken has been updated to version 10.33. New in this version is the risk assessment of offers, orders and purchases. New is also connection of cost center to offers, orders, purchases and invoices. Bug fixes have been made for minor errors.

There is also a major update of the pipeline list, with extended approval of pipelines and more standard parts for the pipeline. There is now a color code on the pipe section in the list which gives a better overview of the type of pipe.
There is now document control in the drawing list as in the document list. Sorting and filtering in the drawing list has become better and easier.

The English version of the Company Package is now more complete, but there is still some transelations left in some modules. We now aim to have it completed during 2021.

Updating and downloading programs from Innovare is now easier with Innovare Program Update (iupdate.exe) . This is available for 32 and 64 bits operating systems.

Firmapakken på engelsk kjem snart! - Firmapakken in English is coming soon!

Bilde av Firmapakken på engelsk kjem snart! - Firmapakken in English is coming soon! 28.12.2020 : Vi er no i gang med å oppdatere Firmakpakken til engelsk. Vi har eit mål at den skal oversett i løpet av fyrste halvår 2021. Den er no tilgjengeleg for nedlasting men berre tilbod og dukument som no er oversett. Samstundes med oversettinga er det ein del nye funksjonar i tilbod og dokument. I dokument er det no mogeleg å sette dokument som hovuddokument og knyte andre dokument til hovuddokumentet.

We are now in the process of updating Firmapakken to English. Our goal is to complete the English version during the first half of 2021. It is now available for download but only the Offer and Document module has been transelated. Simultaneously with the translation, there are a number of new functions in the Offer and Document module. In a document, it is now possible to set a document as the main document and link other documents to the main document.

Oppdatering av Firmapakken 10.17

Bilde av Oppdatering av Firmapakken 10.17 27.10.2019 : Den nye versjonen av Firmapakken har fått ein rekke med nye funksjonar. Ordre, tilbod og innkjøp er no oppdatert med blandt anna meldingar med tilknytning til dokument og anna som gjer det enklare å sende varsel ved endringar og informasjon. Dette reduserer kraftig behovet for intern e-post.
les meir..

Meldingar

Bilde av Meldingar 15.09.2019 :


Meldingar i Firmapakken er kun for internt bruk. Meldingane blir lagra i databasen til Firmapakken, og er søkbare. Dei kan knytast til det meste slik som til dømes dokument, ordre, produkt, firma og teikningar. Meldingane kan brukast som dokumentasjon til dømes på teikningar slik at ein kan få dokumentert ein dialog om teikninga. Meldingslista til teikninger er på ei fane i eigenskapane på teikninga. Meldingar reduserer bruken av e-post og har direkte lenke til filer i Firmapakken. Dette gjer at det går raskare og enklare å dele informasjon.
les meir..

Oppdatering Firmapakken 10.9

Bilde av Oppdatering Firmapakken 10.9 30.09.2018 : Firmapakken er oppdatert til versjon 10.9
Valg av fleire dokument samtidig, og betre filter i dokumenter. Betre statistikk på avvik.

les meir..

Firmapakken og tilhøyrande program i ny versjon (versjon 10.8)

Bilde av Firmapakken og tilhøyrande program i ny versjon (versjon 10.8) 16.07.2018 : Dei meste av programma til Innovare er no oppdatert til verjon 10.8. Alle programma frå Innovare som brukar MySQL, støttar no MySQL 8.0 og MariaDB 10.2.

les meir..

Oppdatering av Firmapakken. Ny versjon 10.7

Bilde av Oppdatering av Firmapakken. Ny versjon 10.7 06.05.2018 : Ny versjon er tilgjengeleg for nedlasting. Fleire andre program som samspelar med Firmapekken er no oppdatert. Nokre småfeil i timeregistrering og dokument er fiksa. Nokre mindre funksjoner er lagt til.
les meir..

Oppdatering av Firmapakken. Ny versjon 10.6

Bilde av Oppdatering av Firmapakken. Ny versjon 10.6 01.04.2018 : Ny versjon er nå tilgjengelig for nedlasting. Denne gangen er nye funksjoner for FDV og dokumentasjon av produkter. Der er og noen få rettinger i kassemodulen.
les meir..

Oppdatering av Firmapakken. Ny versjon 10.5

Bilde av Oppdatering av Firmapakken. Ny versjon 10.5 11.03.2018 : Ny versjon er nå tilgjengelig for nedlasting. Denne gangen er det forbedringer og noen små feilfikser i utskrifter. Ny utskrift av samlepakkseddel for samme kolli på flere ordrer. Der er nå også utvidet tilgangskontroll på faktura og møter.
les meir..

Oppdatering av Firmapakken. Ny versjon 10.4

Bilde av Oppdatering av Firmapakken. Ny versjon 10.4 15.01.2018 : Ny versjon er nå tilgjengelig for nedlasting. Denne gangen er det en del feilfikser i timeregistrering og ordre. Det er nå automatisk "offline" pålogging dersom det ikke er tilkobling til internett.
les meir..

Ny oppdatering av Firmapakken, versjon 10.3

Bilde av Ny oppdatering av Firmapakken, versjon 10.3 30.11.2017 : Ny versjon er nå tilgjengelig for nedlasting. Det er nå multisystem også i ordre. Flere utskrifter.
Språkstøtten i dokumenter er utvidet.
En del feilfiks og småkorrigeringer i utskrifter. Sikrere kontroll med dokumenter.
les meir..

Ny oppdatering av Firmapakken, versjon 10.2

Bilde av Ny oppdatering av Firmapakken, versjon 10.2 17.09.2017 : Denne oppgraderingen inneholder noen nye utskrifter, og russisk språkvalg i dokumenter.
Det er og noen små feilkorrigeringer fra versjon 10.1.
les meir..

Ny oppdatering av Firmapakken 10.1

Bilde av Ny oppdatering av Firmapakken 10.1 16.07.2017 : Denne oppgraderingen inneholder blandt annet oppdateringer av utskrifter og små feilkorrigeringer fra versjon 10.0.
les meir..

Oppdatering Firmapakken 8.8

Bilde av Oppdatering Firmapakken 8.8 16.07.2017 : Det er lagt ut ein ny versjon av Firmapakken 8 i nedlasting.
I denne oppdateringa er det rett ikon på programmet (i forrige versjon blei programmet kompilert med ikonet for Firmapakken 10).
Det er ikkje planlagt vidare oppdateringar av versjon 8. Versjon 8 blir erstatta av versjon 10

Oppdatering av Plastrør

Bilde av Oppdatering av Plastrør 13.07.2017 : Plastrør 10 er lagt ut for opplasting.
Det er kun mindre korrigeringar i programmet.

Firmapakken 10 er nå offisielt lansert

Bilde av Firmapakken 10 er nå offisielt lansert 08.06.2017 : Firmapakken er nå i ny versjon med mange forbedringer, nye funksjoner og flere nye programmoduler.
Programmet har vært på testing i noen bedrifter i noen måneder, og er nå klar for lansering.
les meir..

Ny versjon av Firmapakken 8.12 (1561)

Bilde av Ny versjon av Firmapakken 8.12 (1561) 27.08.2016 : Nytt i denne versjonen er blant annet: Filter på varelinjer i tilbud/ordre/innkjøp på avsnitt, noe som gjør det enklere å jobbe med mange poster og underposter.
Pålogging med RFID-kort (byggkort o.l.), ny modul for arbeidstillatelse, oppgradert kassamodul med nye rapporter, oppgradert prosjektmodul og ISO 9001 tilpasninger.

I tillegg er det noen små feilrettinger i programmet og på utskrifter. Store kalkulasjoner er raskere og enklere å jobbe i.

Ny versjon av Firmapakken 8.05

Bilde av Ny versjon av Firmapakken 8.05 07.02.2016 : Nytt i denne versjonen er oppussing av grensesnittet, multifunksjonelle vinduer. Oversiktelig hovedskjerm/hovedmeny. Tre muligheter med pålogging, server/brukernavn/passord, epost/brukernavn eller RFID. Avvik, fravik og RUH. Tilpasset ISO 9001 system med enklere dokumenthåndtering. Dokumenter kan være opp til 2GB størrelse. Flere valg i kalkulasjon/til med kode/post -linjer, låsing av inn og utpriser. Henter inn varelinjer i ordre som ikke er ført tidligere. Eksport av varelister i CSV.

Firmakken 6.76 med ny funksjonalitet

Bilde av Firmakken 6.76 med ny funksjonalitet 25.01.2015 : Firmapakken er nå blitt veldig rask på store databaser, spesielt søk i dokumentdatabasen. De fleste søk er ferdige på under et sekund. I tillegg er lagring, sporing og sjekk av sertifikat på varer i innkjøp blitt kraftig forbedret. Det er hurtigknapper for lettere tilgang til produktinformasjon og FDV i fra hvert enkelt produkt. FDV kan genereres med få tastetrykk fra hver ordre. Nytt felt for kundereferanse på hver varelinje i tilbud, ordre, faktura og innkjøp. Det er lettere å finne og velge i utstyrslisten inn til ordre, innkjøp etc. Avvik er splittet i Avvik og RUH, men er listet i samme vindu.

Ny versjon av Firmapakken 6.73

Bilde av Ny versjon av Firmapakken 6.73 25.10.2014 : Firmapakken har nå blitt raskere på mobilt bredbånd. I ordrelisten er det valg på involverte. Utskrift av ekstralinje i ordre og pakkseddel. Det er ny utskriftsrutine og egen rute som viser valg på varelinjene. Det er nå QR-kode av lenker i dokumentlisten, og eget vindu for å lage QR-koder for lagring eller utskrift. Utstyrslisten er oppdatert med fargekoder og statusmerker. Firmapakken er nå blitt mye raskere på store mengder dokumenter og bilder.

Ny versjon av Firmapakken 6.65

Bilde av Ny versjon av Firmapakken 6.65 06.06.2014 : Nytt i denne versjonen er ny kalkulasjon i tilbud og ordre. Det er fargevalg på hver linje for enklere merking i kalkulasjon og ordregjennomgang, Det er nye felt på varelinjer: linjekode, pallenummer og varenummer til produsent. I utskrift av pakkseddel kan det velges utskrift på valgt palle. Vekt på varer kan oppdateres fra vareregisteret. Dokumenter kan slik som nyheter og WEB-objekter, merkes og sorteres på språk. Det er nå dra og slipp på bilder og dokument tilknyttet nyheter. I timeregistering og på kalender er det tilknytninger til bilder og dokument, manuelt eller dra og slipp. Firmapakken er optimalisert og blitt raskere mot SQL-server.

Resursplan i Firmapakken 6.51

Bilde av Resursplan i Firmapakken 6.51 06.12.2013 : No er det full resursstyring og planlegging i Firmapakken. Resursplan i fra ordre, prosjekt eller utstyr. I ordre er det nå mulighet til å lage enkle resursplaner for alle ordre, med tilknytninger til personal og utstyr. Innkjøp til ordrer kan enkelt tilknyttes planen. I prosjektplan kan ordrer og innkjøp tilknyttes prosjektet for full oversikt med planlagte leveringer og produksjonsordrer.

I alle planer er det utskrift og forhåndsvisning i alle format, med automatisk tilpasning til ark fra valgt dato.

Oppdatering av Firmapakken 6.44

Bilde av Oppdatering av Firmapakken 6.44 15.07.2013 : I denne versjonen er det kun mindre oppdateringer i grenesesnitt, som gjelder tilpasninger til touchskjerm. Mest nytt er det i dokumenthåndtering. Det skal være enda enklere å opprette og oppdatere dokumenter. Det er nå raskere søk i database på over 1GB. Utvalg av dokument er enklere, og kan enklere lagres på andre media.
les meir..

Plastsveis 8 og plastrør 6 til redusert pris.

Bilde av Plastsveis 8 og plastrør 6 til redusert pris. 11.05.2013 : Lisens for Plastrør 6 og Plastsveis 8 selges nå for kr 2952,-. Plastsveis er laget for PC og nettbrett. Programmet beregner sveiseparametere for plastrør. Den har tidsur med lydvarsel, sveiseprotokoll og redigering av liste med sveisemaskiner.
les meir..

Oppdatering av Firmapakken 6.35

Bilde av Oppdatering av Firmapakken 6.35 01.04.2013 : I denne versjonen er det er gjort en del i oppdatering av brukergrensesnittet. En del småfeil og mangler er rettet opp. Forhåndsvisning av utskrifter er blitt bedre. Den største og viktigste endringeren er muligheten for å dytte bestemte innstillinger på brukere og grupper med lokasjonstilpasninger. Dra og slipp av dokumenter inn i programmet er forbedret, programmet fyller ut flere tilknytninger avhengig av hvor i programmet du befinner deg.
les meir..

Oppdatering av Firmapakken 6.19

Bilde av Oppdatering av Firmapakken 6.19 01.01.2013 : Firmapakken er oppdatert med nytt brukergrensesnitt som passer like godt på en PC som på nettbrett. Programmet kan kjøres i fullskjerm eller i vindu som før. En ny modul for vareuttak på prosjekt er lagt til. Egen modul for sertifikater. Flere muligheter i timeregistrering og import av timer til ordre. Varetelling med håndterminal er oppdatert og mer fleksibel.

Butikksystem i Firmapakken 6.07

Bilde av Butikksystem i Firmapakken 6.07 26.08.2012 : En butikkmodul er nå lagt til i Firmapakken. Det er knyttet opp til varelager og varetransaksjoner. Egen kassemodul kan brukes som enkel kassaløsning med varegruppesalg. Enkelt oppsett og veldig enkelt å bruke. Tilpasset berøringsskjerm og strekkodeleser, men kan brukes med tastatur og mus. Eget oppsett for kvitteringsskriver. Håndterminaler for uttak på lager kan også brukes.

Oppdatering av Firmapakken 6

Bilde av Oppdatering av Firmapakken 6 03.06.2012 : Firmapakken 6 er kommet i ny versjon, 6.03. Det er en del feilretting, utbedringer og noen utvidelser. Det er en nå bedre og enklere tilgangkontroll for tabeller, noen nye hurtigkanpper for de oftest brukte menyvalg, og flere og bedre rapporter i timeregistrering. Det er nå eksport av kontakter til nettleseren Opera og Google Contacts. Det er dra og slipp av dokumenter i fra filbehandlere, med arkivering rett i databasen. Feil i rapporten for ordreregnskap med mange avsnitt er rettet. Enklere purrerutiner i fra faktura.

Firmapakken 6 tilgjengelig for nedlasting

Bilde av Firmapakken 6 tilgjengelig for nedlasting 10.02.2012 : Nå er Firmapakken 6 klar for nedlasting. Programvare for konvertering i fra Firmapakken 4, og SQL-script for å opprette database og tabeller ligger er nå klar på serveren. Kunder med oppdateringsavtale får gratis support med konvertering. Den nye Firmapakken bruker ikke lenger Flashfiler som databaseserver, nå bruker den MySQL. Firmapakken kan lastes ned og kjøres direkte uten installasjon. Programmet er nå grundig testet i Windows XP, Windows 7 og Wine. Firmapakken 6 er databasekompatibel med Firmapakken 5 for web.

Firmapakken 4 utgår til fordel for Firmapakken 6

Bilde av Firmapakken  4 utgår til fordel for Firmapakken 6 10.02.2012 : Det blir ikke lenger lagt til nye funksjoner i Firmapakken 4. Utviklingen videre skjer nå med Firmapakken 6. Support vil fortsette videre så lenge det er aktive supportavtaler. Nye supportavtaler kan likevel tegnes videre for de som vil fortsette å bruke denne versjonen.

Oppdatering av Firmapakken, Tools og Plastrør

Bilde av Oppdatering av Firmapakken, Tools og Plastrør 30.01.2011 : Firmapakken og Tools er oppdatert til versjon 4.98 build nr. 364. Alle programmer er oppdatert samtidig da en del oppdateringer er gjennomgående for alle programpakker. Nytt i denne oppdateringer er et nytt program: iTFM. iTFM er et program for det tverrfaglige merkesystemet til Statsbygg. Programmet inneholder hele merkesystemet. I Plastrør er TFM inkludert. Plastrør er nå i versjon 6.16 build 364. Det er en del endringer i brukergrensesnittet. Firma Skrivebord inneholder nå en ny modul for avvik og reklamasjoner. Rapporter for regnskap er oppdatert. Forbedret import av prisfiler fra Ahlsell i vareregisteret. Nye installasjonsprogrammer kan lastes ned for nye brukere. Eksisterende brukere kan oppdatere direkte fra programmet. Programmene er testet i Microsoft Windows XP, Microsoft Windows 7 og Fedora 14 (med Wine).

Oppdatering av Firmapakken, Tools og Plastrør

Bilde av Oppdatering av Firmapakken, Tools og Plastrør 15.11.2010 : Firmapakken og Tools er oppdatert til versjon 4.97 build nr. 328. Plastrør er nå i versjon 6.15. Alle programmer er oppdatert samtidig da en del oppdateringer er gjennomgående for alle programpakker. Støtten for Sunbird som epostprogram er forbedret og fungerer nå feilfritt i alle program. Nytt i denne oppdateringer for programpakken Tools er et nytt program: Loggviser. Loggviser er et program for å behandle programlogger og støtter lokale loggfiler og henter loggfiler direkte fra server. I Plastrør er tegnefunksjonen for rørskjema blitt oppdatert. Hjelpefunksjonen er blitt kraftig oppdatert. Utskrifter av rapporter og rørskjema er blitt forbedret. Nye installasjonsprogrammer kan lastes ned for nye brukere. Eksisterende brukere kan oppdatere direkte fra programmet. Programmene er testet i Microsoft Windows XP, Microsoft Windows 7 og Fedora 13 (med Wine).

Oppdatering av Firmapakken og Tools

Bilde av Oppdatering av Firmapakken og Tools 03.10.2010 : Firmapakken og Tools er nå oppdatert til versjon 4.97 build 297. Nye installasjonsfiler er tilgjengelige på siden for nedlasting. Enkeltfiler kan oppdateres direkte i fra de enkelte program. Pakkede filer og komplette installasjoner ligger på nedlastingsiden. De største oppdateringene er i programmet Firma Skrivebord. Her er det lagt inn kontoplan, posteringsliste og regnskap, som tidligere var i et seperat program. Firmaregisteret har fått litt friskere og bedre visning.

Ny versjon av Plastrør

Bilde av Ny versjon av Plastrør 29.06.2010 : Den nye versjonen 6.12 inneholder flere nyheter: Omregninger for vannmengder, import og redigering av flensedata i den innebygde XML-editoren. Det er og kommet til flere og mer detaljerte rapporter for mekanisk og hydraulisk beregning. En enkel sikkerhetskopimodul er tilgjengelig i fra filmenyen. Det er også kommet til lagring av flere valg i rapporter. Det er nå mulighet til å lagre sveiseprotokolldata i databasen. Databasen (Hexpoint) er oppdatert, og er nå enda hurtigere.

Oppdatering av Plastrør

Bilde av Oppdatering av Plastrør 28.02.2010 : Plastrør er nå oppdatert til versjon 6.03. Det meste av endringer og oppdateringer er i rapporter. Datafil for materialer er oppdatert med nye materialer. Utskrift av materialdata kan nå velges i rapporter. En del ″bugs″ er tatt vekk i tegnemodulen. Rørdata kan nå sendes direkte på epost i fra programmet. En kalkulasjon for byggelengder på bend er lagt til i objektboksen.

Oppdatering av Firmapakken og Tools

Bilde av Oppdatering av Firmapakken og Tools 08.02.2010 : Firmapakken og Tools er nå oppdatert til versjon 4.92 build 196. Nye installasjonsprogrammer ligger på sidene for nedlasting. Alle programmer er også enkeltvis oppdatert og kan lastes ned via oppdateringer i det enkelte program. Pakkede filer (*.zip) er ikke ennå oppdatert. Den viktigste oppdateringer i denne versjonen er oppdateringsprogrammet oppdater.exe. Dette programmet kan lastes ned seperat i fra oppdateringssiden.

Oppdatering av Plastrør 6.

Bilde av Oppdatering av Plastrør 6. 01.02.2010 : Siste versjon av Plastrør 6.02 er lagt ut på våre nettsider. Nytt i denne oppdateringen er nye rapporter, og forenklede rapporter for klipp og lim inn i andre applikasjoner. En del småfeil er også korrigert. På hydraulisk dimensjonering er det lagt til flere visninger for variabler som blir brukt i beregninger. Det er nå helt gjennomført endringen i fra liter pr. minutt, til liter pr sekund som standard visning i programmet og i rapporter. Dokumenttilknytninger til rørobjekt er lettere tilgjengelig i menyer og på knapperader.
Vis berre overskrifta.

Det er nå helt gjennomført endringen i fra liter pr. minutt, til liter pr sekund som standard visning i programmet og i rapporter. Dokumenttilknytninger til rørobjekt er lettere tilgjengelig i menyer og på knapperader. De som oppdaterer automatisk fra internett, må hente ned en ny fil for utstyr, utstyr.xml fra