Innovare - Håkon Sjåstad Gule meldingar gjer deg meir produktiv og lagrar trden. Innovare - Håkon Sjåstad

.

Firmapakken på engelsk kjem snart! - Firmapakken in English is coming soon!

Bilde av Firmapakken på engelsk kjem snart! - Firmapakken in English is coming soon! 28.12.2020 : Vi er no i gang med å oppdatere Firmakpakken til engelsk. Vi har eit mål at den skal oversett i løpet av fyrste halvår 2021. Den er no tilgjengeleg for nedlasting men berre tilbod og dukument som no er oversett. Samstundes med oversettinga er det ein del nye funksjonar i tilbod og dokument. I dokument er det no mogeleg å sette dokument som hovuddokument og knyte andre dokument til hovuddokumentet.

We are now in the process of updating Firmapakken to English. Our goal is to complete the English version during the first half of 2021. It is now available for download but only the Offer and Document module has been transelated. Simultaneously with the translation, there are a number of new functions in the Offer and Document module. In a document, it is now possible to set a document as the main document and link other documents to the main document.

Meldingar

Bilde av Meldingar 15.09.2019 :


Meldingar i Firmapakken er kun for internt bruk. Meldingane blir lagra i databasen til Firmapakken, og er søkbare. Dei kan knytast til det meste slik som til dømes dokument, ordre, produkt, firma og teikningar. Meldingane kan brukast som dokumentasjon til dømes på teikningar slik at ein kan få dokumentert ein dialog om teikninga. Meldingslista til teikninger er på ei fane i eigenskapane på teikninga. Meldingar reduserer bruken av e-post og har direkte lenke til filer i Firmapakken. Dette gjer at det går raskare og enklare å dele informasjon.
Vis berre overskrifta.

Korleis set eg opp meldingar i Firmapakken?

På hovudmenyen vel du «Oppsett av startsida», eller du kan trykk på tannhjulet øverst i høgre hjørne. I oppsettet hakar du av på «Vis meldingar på startsida». Du må starte programmet på nytt for at meldingslista skal kome på startsida. Sjølv om meldingslsta ikkje er på startsida, vil det likevel kome meldingar i programmet. Dei vil då vise med ei oransje linje øverst i vindauget.

Korleis stiller eg inn kor ofte det blir sjekka for nye meldingar?

Klikk på tannhjulet oppe til høgre i meldingslista. Der kan du velje kor ofte det skal sjekkast for nye meldingar. Kvar gong du viser aktiverer vindauget men hovudmenyen, oppdaterer den meldingslista.

Kva er uklare meldingar?

Uklare meldingar er meldingar som du ikkje heilt er ferdig med, mottagarane ikkje har lest dei, eller nokon har merka dei med "Ugreitt". Du kan sjølv sette opp korleis dette skal vere i meldingsoppsettet.

Kva er fellesmelding?

Ei fellesmelding er ei open melding som alle får, og alle kan svare på. Den treng ikkje merkast med mottager då den vil bli vist til alle.

Kan eg endre ei melding etter den er lest av andre?

Ja, dine eigne meldingar kan du endre etter du har send dei. Du kan ikkje endre andre sine meldingar. Du kan og legge til tilknytingar etter at du har sendt dei. Du kan slette dine eigne meldingar dersom alle har lest den og du ikkje treng den for dokumentasjon.